BAYER TÜRK KİMYA SANAYİİ LİMİTED ŞİRKETİ ÇEVRE SAĞLIĞI İNTERNET SİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Print page

1.         Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Bayer Türk Kimya Sanayii Limited Şirketi (“BAYER”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2.         Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bayer Çevre Sağlığı İnternet sitesi kapsamında toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında; BAYER tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, BAYER tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile BAYER tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilmektedir.

 

3.         Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Bayer Çevre Sağlığı İnternet sitesi kapsamında toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak; BAYER tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, BAYER tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile BAYER tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize , hukuken yetkili kanunen yetkili kamu kurumları ile hukuken yetkili özel kişi veya kuruluşlara aktarılabilecektir.

 

4.         Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

BAYER tarafından kişisel verileriniz Bayer Çevre Sağlığı İnternet sitesi vasıtasıyla elektronik ortamda açık rızanız ve kampanya yönetimi süreçlerinin planlanması çerçevesinde toplanmaktadır. İşbu sebeplerle toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, işbu Aydınlatma Metninin 2. ve 3. başlıklarında belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

5.         Veri Sahiplerinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak,

·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

 

Veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesinde sıralan haklarınıza yönelik başvurularınızı, kisiselverilerinkorunmasi@bayer.com adresini kullanarak BAYER’e iletebilirsiniz. BAYER, sizlerden gelen talepleri 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.  Taleplerinize ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, BAYER’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.